De gröna i EU-parlamentet bör ompröva sina rekommendationer för EU:s säkerhetspolitik.

Igår kväll skrev jag mitt första blogginlägg på bra länge, om Sven Hirdmans slutreplik på DN Debatt. Då var jag inte medveten om att G/EFA, den gröna gruppen av EU-parlamentariker, igår hade offentliggjort en PM om en effektivare europeisk säkerhetspolitik. Denna PM kräver några kommentarer.

Jag är för det första osäker på vem som är avsändare. Är det hela den gröna gruppen (G/EFA) eller är detta rekommendationer enbart från Bodil Valero (f.d. Ceballos)? Jag kommer här att tala om G/EFA, eftersom Valero är gruppens talesperson i säkerhetsfrågor.

I den första punkten konstateras behovet av definierade strategiska mål för EU. Det är bra. Det ligger helt i linje med det behov jag skrev om för Sveriges del igår kväll. EU har självfallet intressen, som vi målmedvetet behöver sträva mot. Fokus bör vara både militärt och civilt försvar, försvarsindustri. Ett naturligt långsiktigt mål är att internationell rätt, värderingar och normer respekteras. Medlen för detta behöver definieras och likaså de resurser som behövs för att strukturerat arbeta mot de strategiska målen. Inget konstigt så långt.

I den andra punkten anges att EU borde utforma “mycket klara beskrivningar” av när militärt våld får användas. Här blir jag mycket mer frågande. Självklart bör ett naturligt mål med försvars- och säkerhetspolitik vara att vapnen aldrig ska behöva användas. Men att på politisk nivå sätta upp regler för när och hur detta får ske? Nej, det är i först hand ett operativt ansvar. På samma sätt som att landstingsfullmäktige inte ska bestämma när en kirurg ska sätta kniven i en patient ska inte EU-parlamentet bestämma om/när militärt våld får användas. Övergripande målsättningar och resursfördelning, det är politikens ansvar. Det finns självklart behov av kommunikation mellan politisk och operativ nivå i händelse av större konflikter, men det torde falla sig ganska naturligt att så sker.

Migration är inte en militär fråga. Det kan inte formuleras tydligare, eller bättre. Migration är en fråga om mänskliga rättigheter. Människor som vill komma hit till EU utgör inget hot mot vår kollektiva säkerhet. Punkt.

Sedan rekommenderar G/EFA att EU bör minska försvarsanslagen, eftersom vi har en “enorm industriell överkapacitet”. Här blir jag helt frågande. Vad mäts den kapaciteten mot? De strategiska mål som vi ännu inte har formulerat, men som vi redan har konstaterat behövs? Vi kanske först ska analysera behoven, innan vi diskuterar vilka resurser som behövs. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt eget närområde kring Östersjön talar kraftigt emot denna rekommendation.

Skärpt kontroll av vapenexport tycker jag är att slå in en öppen dörr. Vi ska inte exportera vapen till diktaturer och andra länder som inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Illegal användning av drönare låter inte som en primärt militär verksamhet, utan en civil reglering med möjliga säkerhetsmässiga konsekvenser. Bra där.

Nästa punkt handlar om att försvarsforskning inte ska ingå i EU-budgeten. Återigen bör vi först analyser och definiera vilka gemensamma strategiska mål EU har. Först därefter kan vi besvara huruvida vi behöver en gemensam försvarsforskning. Default mode bör såvitt mig anbelangar vara denna: Ska vi ha en gemensam forskning bör vi också ha en gemensam forskning. Men som sagt, först en väl genomarbetad säkerhetsstrategi för EU.

Att vi ska avrusta pensionsfonderna tycker jag är lika självklart som fossile fuel divestment. Våra pensionsfonder ska inte investera i denna typ av verksamhet. Ökad insyn i EU-uppdrag tycker jag också är bra. Uppföljning är alltid bra. Vi lär oss efter vägen, och allt kan förbättras. Utvärdering är sättet att göra detta på. Moral, etik och genusperspektiv är alla centrala i sådana utvärderingar.

Förebyggande åtgärder är superviktiga i en säkerhetsstrategi. Det som står här – om förlikning, medling, dialog – är bra. Vad är konfliktens grundorsaker? Förståelse är central för att kunna åtgärda ett problem. Det står inte i motsats till att kunna stå kvar stadigt mot mobbare av Vladimir Putins kaliber. Vi behöver ett starkt militärt försvar OCH ett tydligt fokus på förebyggande åtgärder.

Under denna sista punkt saknar jag fossila bränslen. Ett minskat beroende av rysk olja, gas och kol bidrar till ökad säkerhet för hela unionen och alla enskilda medlemsländer. Helt särskiljt från de klimatmässiga effekterna vi kan uppnå genom att minska vårt beroende av fossila bränslen. Detta är ett långsiktigt säkerhetsstrategiskt perspektiv som vi inte får glömma att ta med. Det bör stå med i rekommendationer från G/EFA.

Sammanfattningsvis anser jag att G/EFA bör omvärdera flera av sina rekommendationer för en effektivare europeisk säkerhetspolitik. Vi har ett annat säkerhetsläge i vår intressesfär än vi hade för bara ett par år sedan. Det bör tas med i rekommendationerna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s