Kongressmotionen “En grön försvars- & säkerhetspolitik” inlämnad. #miljopartiet #säkpol #föpol

Så var det gjort.

Nu är motionen till Miljöpartiets kongress, om ”En grön försvars- och säkerhetspolitik, inlämnad. Bara efter några timmar har vi stöd av tillräckligt många medlemmar för att motionen ska tas upp på kongressen i Linköping 26-28 maj.

Vi är flera som har arbetat tillsammans med denna motion, vilket känns inspirerande framför allt därför att jag vet att det finns andra gröna partivänner som tänker som jag om försvar och säkerhetspolitik. Till och med så att en medlem som lämnat partiet nu valt att förnya sitt medlemskap.

Får vi tillräckligt stöd för att kongressen ska besluta i enlighet med motionens att-satser? Det vet jag inte. Jag ser detta som inledningen på ett internt opinionsarbete, för att skapa en mer sammanhängande politik på området. Och jag är inte ensam om att driva det arbetet.

Så här lyder motionen, för er som vill läsa hela. Vill ni bara få en övergriplig bild, hoppa direkt till de samlade att-satserna längst ner! 🙂

Kongressmotion

Miljöpartiets politik inom försvarsområdet och säkerhetspolitiken behöver förnyas. Partiprogrammet säger idag bl a ”Vår militära beredskap ska syfta till att kunna genomföra internationella insatser och att bibehålla kunskap om nya hot i framtiden skulle riktas mot Sverige.” Samtidigt har Sverige en försvarspolitisk inriktning som pekar i en helt annan riktning: Där sägs i stället att Försvarsmakten ska kunna hävda Sveriges suveränitet och att försvara Sverige mot incidenter och väpnade angrepp. Dessa skrivningar står Miljöpartiet bakom i regeringsställning.

Miljöpartiet verkar i regeringen och i överenskommelser med andra partier i en annan riktning än vårt partiprogram idag skriver. Vi anser att den politik som Miljöpartiet bedriver i regering är fullt rimlig, och behöver förstärkas ytterligare. Partiprogrammet behöver skrivas om, för att bättre möta upp den verklighet Sverige står inför. Våra politiska dokument bör svara både mot verkligheten och den politik partiet i praktiken redan för.

 

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har de senaste åren försämrats drastiskt. Vi ser en ökad militär aktivitet inom och i närheten av svenska territorialgränser. Det pågår krig i Europa idag. Detta sker i ett läge där Sverige som land har nedrustat stora delar av den militära och civila beredskap som tidigare har funnits för att möta hot mot Sveriges territoriella integritet och samhällsfunktioner.

Miljöpartiet behövs i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Vi kan som parti erbjuda en helhetssyn på säkerhetspolitiska frågor som den gröna ideologin med våra tre solidariteter möjliggör. Vi kan se långsiktiga samband mellan klimat, fossila resurser, ojämlikhet mellan olika grupper och konflikthärdar som är lätta att förbise i ett snävare politiskt perspektiv. Dessa övergripande sammanhang är viktiga för att vi ska kunna vidta förebyggande åtgärder, men samtidigt behövs en förståelse för vårt behov av en rimlig förmåga att försvara Sverige som land. Det sistnämnda perspektivet har enligt vår mening förbisetts när det nuvarande partiprogrammet och försvars- och säkerhetspolitiken har arbetats fram.

Förslag

– att partistyrelsen till kongressen 2018 återkommer med en proposition om en sammanhållen grön försvars- och säkerhetspolitik.

Miljöpartiet är ett ansvarstagande parti. Det visar vi idag genom att sitta i regering, och att ta ansvar för regeringens hela politik. En del av detta ansvar är att uppdragsbestämma och finansiera Försvarsmakten som statlig myndighet. Miljöpartiet behöver vara tydligare med vad vi vill med vårt försvar. Vi behöver vara tydliga med att Försvarsmaktens huvuduppgifter enligt regleringsbrev också är fokus för Miljöpartiets åsikter och förslag inom försvarspolitiken. Dessa uppgifter är tydligt formulerade, och handlar om att försvara Sverige och att främja Sveriges säkerhet, inom och utom landet. Med utgångspunkt i Försvarsmaktens huvuduppgifter kan vi formulera och driva en politik som finner förtroende bland väljarna, bland personalen inom Försvarsmakten, inom andra myndigheter med ansvar för totalförsvaret, och i slutändan även hos främmande makt som kan utgöra hot mot Sveriges säkerhet.

Förslag

– att Miljöpartiet i sin försvarspolitik har Försvarsmaktens huvuduppgifter som utgångspunkt, nämligen att inom och utom landet försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att:

 1. hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen,
 2. förebygga och hantera konflikter och krig,
 3. skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt
 4. skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.

 

Sveriges riksdag har fattat en rad försvarsbeslut under de senaste decennierna, där uppdrag och finansiering inte har gått i takt med varandra. Det medför att myndigheter med ansvar för militär försvarsförmåga och civil beredskap inte har fått möjligheter att genomföra de beslut som har fattats, och att de funktioner som riksdagen har satt som mål inte har kunnat uppnås. Det har dessutom medfört att den personal som finns kvar inom olika myndigheter med ansvar för vårt totalförsvar har fått dubbla och desillusionerade signaler från våra politiska beslutsfattare. Sammantaget medför detta såväl konkret som psykologiskt försämrad försvarsförmåga för det svenska totalförsvaret. Denna utveckling måste resolut vändas. Tydliga beslut behöver fattas på politisk nivå, och nödvändiga resurser för att implementera dessa beslut måste åtfölja försvarsbesluten.

Förslag

– att Miljöpartiets försvarspolitik ska ha som utgångspunkt att varje försvarsbeslut ska finansieras fullt ut, för att ge Försvarsmakten förutsättningar att lösa sina uppgifter på ett fullgott sätt.

Länge har Miljöpartiet förstått och påtalat behovet att röra vårt samhälle bort från fossilberoende, inte bara som en klimatåtgärd, utan även en åtgärd som förebygger konflikter. Energifrågor är också säkerhetspolitik, och detta perspektiv har blivit än tydligare de senaste tio åren, då en allt större andel av vår oljeimport kommer från Ryssland. Den säkerhetspolitiska aspekten har också varit aktuell i och med frågan om uthyrning av Slite hamn vid bygget av Nord Stream 2. Konsortiet Nord Stream ägs till 51 % av det ryska statsägda Gazprom. Förutom miljöperspektivet blir de säkerhetspolitiska riskerna tydliga av att försätta oss i beroende av en stat som så tydligt visat att den är beredd att utnyttja leveranser av energi som påtryckningsmedel i den internationella politiken. Miljöpartiet kan erbjuda ett helhetsperspektiv på försvars- och säkerhetspolitik som andra partier inte kan.

Förslag

– att Miljöpartiet i sin säkerhetspolitik betonar den helhetssyn som innebär att ett fossilfritt samhälle ger en större militär och säkerhetspolitisk trygghet för Sverige,

Samhället samlade resiliens behöver förstärkas. Vårt samhälle behöver göra sig mindre sårbart för kortare och längre störningar. Cybersäkerhet, terrorism, klimatförändringar och naturkatastrofer är, precis som krig, exempel på allvarliga störningar med stor påverkan på samhället.

En förstärkt civil försvarsberedskap är, oavsett omvärldsläge, av mycket stor betydelse. I en osäker tid med ökad hotbild mot Sverige är en civil försvarsberedskap ett fundament för ett fungerande samhälle. På samma sätt är möjligheten till förstärkt beredskap viktig i tider av avspänning, för att säkra samhällsfunktioner om dessa sätts under hårt tryck på grund av andra påfrestningar så som klimatförändring och miljökatastrof i vårt närområde eller utomlands.

 

Den civila försvarsberedskapen har i princip försvunnit sedan 1990-talet, i takt med att tanken om ett väpnat angrepp mot Sverige framstått som alltmer avlägsen. Några beredskapslager med mat finns inte längre. Det finns en viss beredskap vad gäller drivmedel, genom Energimyndigheten. Skyddsrum byggs inte längre i nya bostäder och andra fastigheter, skyddsmasker till befolkningar har helt skrotats. Försvarsmakten har inte längre några fältsjukhus, utan måste förlita sig på den reguljära sjukvården vid ett masskadeutfall. En sjukvård som tangerar 100 % beläggningsgrad redan innan vi befinner oss i en kris. Detta är bara några aspekter av vår minskade civila beredskap.

Olika myndigheter har påbörjat ett arbete med att planera och organisera ett civilt försvar eller en civil beredskap. Detta måste göras i samverkan med dem som ska utföra uppgifterna. Idag ligger många av dessa uppgifter på privata företag, kanske med utländskt ägande, medan centrala samhällsfunktioner under det kalla krigets dagar sköttes av statliga myndigheter eller statligt ägda företag. Hur organiserar vi en rimlig civil beredskap, för att skapa ett hållbart och resilient samhälle i Sverige idag?

Förslag

– att Miljöpartiet i sin säkerhetspolitik betonar samhällets resiliens inför olika slags faror, militära såväl som civila och orsakade av klimatförändringar.

 Hotbilden mot Sverige varierar över tiden, vilket vi ser med ett försämrat omvärldsläge idag, men det har vi även sett förut i historien. I tider av säkerhetspolitisk avspänning är det förståeligt att vi som land invaggas i en känsla av trygghet. Men så händer något, och åter blir det oroligt i vårt närområde. Där är vi idag, och vi behöver anpassa vår beredskap för detta på olika sätt. Insikten om detta finns idag brett i Sverige. Men med stor sannolikhet kommer åter perioder av avspänning. Hur motverkar vi då att invaggas i en känsla av trygghet, som gör att vi riskerar att än en gång stå med en uppenbart otillräcklig förmåga att trygga vår egen säkerhet? Här behöver Miljöpartiet arbeta för att Sverige lägger fast en lägstanivå för vår försvarsförmåga. Ett minimum, under vilket vår försvarsförmåga inte får sjunka, ens när tryggheten känns som störst. Eftersom den mer långsiktiga erfarenheten säger oss att även sådana perioder tenderar att gå över.

Förslag

– att Miljöpartiet ska verka för att en grundläggande totalförsvarsförmåga som är oberoende av hotbildsnivå läggs fast.

Vi yrkar

 1. att partistyrelsen till kongressen 2018 återkommer med en proposition om en sammanhållen grön försvars- och säkerhetspolitik,
 2. att Miljöpartiet i sin försvarspolitik har Försvarsmaktens huvuduppgifter som utgångspunkt, nämligen att inom och utom landet försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att:
  1. hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen,
  2. förebygga och hantera konflikter och krig,
  3. skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt
  4. skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.
 3. att Miljöpartiets försvarspolitik ska ha som utgångspunkt att varje försvarsbeslut ska finansieras fullt ut, för att kunna implementeras i verksamheten,
 4. att Miljöpartiet i sin säkerhetspolitik betonar den helhetssyn som innebär att ett fossilfritt samhälle också på längre sikt ger en större militär och säkerhetspolitisk trygghet för Sverige,
 5. att Miljöpartiet i sin säkerhetspolitik betonar samhällets resiliens inför olika slags faror, militära såväl som civila och orsakade av klimatförändringar.
 6. att Miljöpartiet ska verka för att en grundläggande totalförsvarsförmåga som är oberoende av hotbildsnivå läggs fast.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s